Zemljiški kataster


 Vsi postopki evidentiranja in spreminjanja mej se opravljajo na podlagi :

Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007 – Odločba US, 106/2010 – ZDoh-2H, 47/2012 – ZUKD-1A, 79/2012 – Odločba US in 55/2013 – ZUKD-1B) je dne 21.04.2006 sprejel Državni zbor Republike Slovenije, veljati je začel dne 24.05.2006, uporablja pa se od dne 25.11.2006.

 

Najpogostejši postopki:

  • ureditev meje
  • parcelacija
  • izravnava
  • komasacija
  • spreminjanje bonitete
  • evidentiranje zemljišča pod stavbo (vris objekta)